آموزش زبان انگلیسی

مکالمه خصوصی تک نفره

ساعتی 100 هزار تومان

مکالمه گروهی

ساعتی 80 هزار تومان

تدریس خصوصی مقاطع متوسطه (با انواع تست ها و نمونه سوالات)

ساعتی  70 هزار تومان