ماساژ آقایان

قیمت ماسور آقایان

آقای لطفی

تای ماساژ

250/000 تومان

ماساژ سوئدی

150/000 تا 200/000 تومان

ماساژ ریلکسی

100/000 تومان 45 دقیقه

ماساژ ورزشی

150/000 تا 200/000 تومان

آستا ماساژ

150/000 تا 200/000

آقای غنی آبادی

تای ماساژ

100/000  برای هر ساعت (بعد از یک ساعت دقیقه ای محاسبه می شود)

ماساژ سوئدی

100/000  برای هر ساعت (بعد از یک ساعت دقیقه ای محاسبه می شود)

ماساژ ریلکسی

100/000  برای هر ساعت (بعد از یک ساعت دقیقه ای محاسبه می شود)

ماساژ ورزشی

100/000  برای هر ساعت (بعد از یک ساعت دقیقه ای محاسبه می شود)

ماساژ جینشیندو

100/000  برای هر ساعت (بعد از یک ساعت دقیقه ای محاسبه می شود)

ماساژ شیاتسو

100/000  برای هر ساعت (بعد از یک ساعت دقیقه ای محاسبه می شود)

رفلکسولوژی

100/000  برای هر ساعت (بعد از یک ساعت دقیقه ای محاسبه می شود)

بادکش متحرک

100/000  برای هر ساعت (بعد از یک ساعت دقیقه ای محاسبه می شود)

ماساژ همراه با رایحه گلهای طبیعی مریم و اوریانتال

90%

90%