ماساژ بانوان

قیمت ماسور بانوان

ماساژ سوئدی

هر دقیقه 2/000 تومان هر ساعت تومان  120/000

تای ماساژ

150/000 تومان

ماساژ روسی

هر دقیقه 2/000 تومان هر ساعت 120/000 تومان

ماساژ ریلکسی

هر دقیقه 2/000 تومان هر ساعت 120/000 تومان

ماساژ زیبایی

هر دقیقه 2/000 تومان هر ساعت 120/000 تومان

ماساژ ورزشی

هر دقیقه 2/000 تومان هر ساعت 120/000 تومان

90%
طاهری

خانم طاهری

ماسور

90%
image

خانم یوسفی

ماسور